ONLINE KATALOG

Dijital Dönüşüm Danışmanlığı Hizmeti

Yalın Dönüşüm Danışmanlığı Hizmeti

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

Yatırım Danışmanlığı Hizmeti

Yatırım Müşavirliği Hizmeti

Devlet Destekleri Yönetim Danışmanlığı

Fizibilite Hazırlama Danışmanlığı

İhracat ve Dış Pazar Analizi Danışmanlığı Hizmeti

Üretim Tesislerinin Kiralama ve Satış Öncesi Analizleri Hizmeti

Haberler & Duyurular

23.5.2024

Kimler Başvurabilir;

Programdan yararlanılabilmesi için işletmenin; Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve sistemde kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir. Sisteme kayıt, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

 İşletmelerin İşletme Beyanının güncel olması gerekir. Bu programdan yalnızca başvuru tarihi itibariyle küçük ve orta büyüklükte olan işletmeler yararlanabilir. Mikro ölçekli işletmeler yararlanamaz. İşletmenin ölçek şartı belirlenirken programa başvuru tarihindeki bilgileri esas alınır.

Bu programdan yalnızca NACE Rev. 2’ye göre Kısım C – İmalat sektöründe faaliyet gösteren işletme yararlanabilir. İşletmenin sektör şartı belirlenirken programa başvuru tarihindeki bilgileri esas alınır.

TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) tarafından belgelendirilen dijital dönüşüm danışmanlarından dijital dönüşüm danışmanlığı hizmeti almış ve onaylı Dijital Dönüşüm Değerlendirme Analizi ve Yol Haritası Raporu bulunan işletmeler başvuru yapabilir. İşletmenin söz konusu raporun onaylandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl içinde başvuru yapması gerekir.

Ana faaliyet kodu, işletmelere kredi kullandırılması amacıyla kaynak sağlayan kuruluş (EBRD) tarafından belirtilen “Uygun Bulunmayan Sektör ve Faaliyetler Tablosu”nda yer alan veya bu tabloda yasaklanan faaliyetlerde bulunan işletmeler bu programa başvuramaz.

Son 3 (üç) mali yıl “Faaliyet Karı” veya son mali yıl “Öz Kaynaklar Toplamı” negatif olan işletmeler programa başvuru yapamaz.

 

KOSGEB tarafından belirlenen desteklemeye esas toplam tutarın asgari %80’i kadar banka kredisi tahsis edilemeyen işletmeler programdan faydalanamaz. Banka tarafından program kapsamında tahsis edilen toplam kredi tutarı hiçbir koşulda 1.000.000 TL altında olamaz.

 

Destek miktarı; 

İşletme Başına Kredi Alt Limiti  1.000.000 TL

İşletme Başına Kredi Üst Limiti  20.000.000 TL

10.5.2024

2024 yılı için desteklenecek proje konuları, Bakanlığımızca aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 • Sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin arttırılması,
 • Kamu-STK iş birliği ve STK'ların karar alma mekanizmalarına aktif katılımının sağlanması,
 • İnsan hakları ve demokrasi,
 • Şehit yakınları ve gazilerin desteklenmesi,
 • Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele,
 • Göç ve uyum,
 • Gönüllülük,
 • Sosyal girişimcilik,
 • Afet bilinci,
 • Trafik bilinci,
 • Kadın hakları, aile değerlerinin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi,
 • Toplumsal dayanışmanın desteklenmesi,
 • Toplumsal kalkınmanın desteklenmesi,
 • İstihdamın arttırılması,
 • Engelliler ve sosyal risk altındaki grupların desteklenmesi,
 • Eğitim, kültür, sağlık ve spor,
 • Tarihi ve kültürel değerlerin korunması,
 • Hayvan hakları,
 • Çevre ve doğal yaşamın korunması.

10.5.2024

Bilim ve teknoloji alanında çeşitli ülkelerle hükümetler arası ya da kurumlar arası düzeyde imzalanan ikili iş birliği anlaşmaları mevcuttur. Söz konusu anlaşmalar çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenmekte ve izlenmekte, ortak bilimsel toplantılar, uzman değişimleri, çalışma ziyaretleri ve benzeri etkinliklere maddi destek sağlanmaktadır. Bu destekler kapsamında;

Destekler;

• Proje kapsamında makine ve teçhizat, sarf malzemeleri, seyahat, çalıştay, toplantı ve benzeri etkinlikler destek kapsamındadır.

• Yıllık bütçe limiti bulunmamaktadır. Projenizin toplam bütçesi çağrı metninde belirtilen maksimum miktar kadar olabilmektedir.

Başvurular sürekli açıktır. 

10.5.2024

1. Bu çağrının amacı, TTO’ların asgari düzeyde yukarıda belirtilen kapsamdaki faaliyetleri yürütebilecek yeni TTP’leri istihdam etmeleri veya bünyelerinde çalışmakta olan TTP’lerin sürekliliğini sağlamalarını teşvik etmektir.

Desteklenen Gider Kalemleri, Bütçe ve Uygulama Süresi

1. Başvuru aşamasında 24 aylık proje süresi için sunulabilecek proje bütçesi üst sınırı 1.000.000TL’dir. Bu tutara genel giderler dahildir. Destekleme aşamasında personel maliyetlerindeki artışlar destek kapsamında değerlendirilecektir.

2. Bu Çağrı kapsamında hibe şeklinde destek verilecektir. Destek oranı aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. Destek karar yazısında belirtilen destek oranı proje süresince sabittir

10.5.2024

Bu teşvik kapsamında atık suların arıtılması amacıyla atık su arıtma tesislerinde kullanılan ve ödemesi yapılan bir önceki yıla ait elektrik enerjisi gideri Bakanlar Kurulunca belirlenen oranda atık su altyapı tesisi yönetimlerine geri ödenir. Teşvikten faydalanabilmek için verilen geri ödeme belgesi beş yıl süreyle geçerli olup süresi geçen belgeler yenilenmektedir. Geri ödeme belgesi alabilmek için gereken şartlar şunlardır;

• Atık su altyapı tesisi yönetimlerince, atık sularını arıtmak amacıyla kimyasal, ikincil ve/veya ileri arıtma yaparak alıcı ortam deşarj standartlarını sağlıyor olmak.

• Çevre Kanunu uyarınca alması gereken izin belgesini almış olmak;

• Arıtma tesisinde kullanılan elektrik enerjisini ölçen ayrı bir elektrik sayacının olduğuna dair elektrik abonelik sözleşmesini veya ilgili kurum veya kuruluştan alınacak olan resmî belgeyi sunmak.

• İl Müdürlüğü koordinasyonunda elektrik dağıtım şirketi ve tesis yetkilisi katılımı ile kurulacak teknik bir heyetin işletme tarafından beyan edilen bilgilerin gerçeğe uygun olup olmadığının teyit edildiğine dair yerinde inceleme raporunu sunmak.

• Geri ödeme belgesi ücreti makbuzunu sunmak.

• Atık su beyan formunu Bakanlığın Çevresel Bilgiye Erişim Sisteminde noksansız olarak doldurmak ve sunmak.

10.5.2024

2016/9495 sayılı "Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar" tahtında uygulanan Proje Bazlı Teşvik Sistemi, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığını azaltacak, teknolojik dönüşümünü gerçekleştirecek, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve yüksek katma değerli yatırımların proje bazlı olarak desteklenmesine yönelik 1 Milyar TL (Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamındaki yatırımlar için 50 milyon TL) ve üzeri yatırımlara has bir programdır. Program kapsamında desteklenen projeler Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmî Gazete'de yayınlanmaktadır.

10.5.2024

Aşağıdaki bağlantıda yer alan Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamındaki Ar-Ge ve Yenilik Konuları çağrı kapsamındadır.

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/dbyesil-ar- ge_ve_yenilik_konu_basliklari-v7.pdf

Çağrıya sunulacak projelerin daha önce üzerinde çalışma yapılmış Ar-Ge faaliyetlerinin devamı niteliğinde olması beklenmektedir. TÜBİTAK-TEYDEB veya KOSGEB destekleri ile yürütülmüş, belirli bir aşamaya gelmiş ancak henüz ticarileştirilmemiş ve ticarileşmesi için üzerinde halen Ar-Ge çalışması yapılması gereken ürün veya hizmetleri içeren çalışmalar çağrı kapsamındadır. Bununla birlikte kuruluşların ulusal/uluslararası kaynaklarla ya da kendi finansal kaynakları ile belirli bir aşamaya getirdikleri yeşil dönüşüm odaklı Ar-Ge ve yenilik çalışmaları da yapılan ön çalışmaların projede belirtilmesi durumunda bu çağrı kapsamında değerlendirilebilecektir.

10.5.2024

1- Süt ve süt ürünleri

2- Kırmızı et ve et ürünleri ile yumurta işleme

3- Kanatlı et ve et ürünleri

4- Su ürünleri

5- Meyve ve sebze ürünleri

Yatırım, TKDK’nın desteklediği 81 ilden birisinde yapılmalıdır.  AB’nin (DG SANTE) web sitesinde hayvansal gıda kategorisinde AB onaylı üçüncü ülke kuruluşu olarak listelenen işletmeler destek almaya uygun değildir.  Programa başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 65 yaşını geçmemiş kişiler (tüzel kişi ise bu yaş aralığında temsil ve ilzama yetkili kişi) başvurabilmektedir.  Başvuru sahiplerinin vergi sistemine kayıtlı olması ve vergi ile SGK borçlarının bulunmaması gerekmektedir. Yatırım süreleri yapım işi olması halinde 18 ay, yapım işinin olmaması halinde ise en fazla 7 ay olarak planlanmalıdır. 

9.5.2024

Deprem bölgesindeki işletmelerin faaliyetlerine hızla dönmesi için yeni bir çalışma daha devreye alındı. Deprem bölgesine özel olarak girişimcilik desteği limitlerini arttırdı.

detaylı bilgi için Tıklayınız

9.5.2024

* Tarımsal sulama amaçlı tesislerin çalıştırılması için hazırlanacak on-grid (şebeke bağlantılı) olmalıdır.

*-İlgili üretim tesisinin kurulu gücü söz konusu sulama tesisinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünden fazla olamaz.

*Yenilenebilir enerji olarak biyogaz, güneş ve rüzgâr enerjisi kullanılarak elektrik üretilecek bütün yatırım konularında enerjinin ulusal şebekeye bağlanması şarttır.

*Yenilenebilir enerji olarak jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgâr enerjisi kullanılacak bütün yatırım konularında; yenilenebilir enerji üretimi, mevcut veya 2020/24 No.lu Tebliğ kapsamında kurulacak tesisin kapasite raporunda hesaplanan yıllık enerji ihtiyacının en az %51’ini en fazla %110’unu karşılayacak şekilde projelendirilmesi halinde hibe desteğinden faydalandırılır. Elde edilen enerjinin, mevcut veya 2020/24 No.lu Tebliğ kapsamında kurulacak tesisteki enerji ihtiyacının %110’unu aşması durumunda elde edilen toplam enerji ile tesiste ihtiyaç duyulan enerji oranlanarak hibe ödemesi yapılır. Bu oranların dışında kalan kısımlar ayni katkı olarak karşılanır.

*Yenilenebilir enerji ile ilgili 2020/24 No.lu Tebliğ ve bu uygulama rehberinde belirtilen kriterlerin karşılanması şartı ile hibe ödemeleri bağlantı sözleşmesinde belirtilen kurulu güç üzerinden yapılır.

Yenilenebilir enerji üretiminde %51 kurulu güç; mevcut trafo üzerinden değil işletmeye ait kapasite raporundaki mevcut makinelerin çalışma süreleri ve güçleri üzerinden hesaplanır.

• Yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 5.000.000 TL

• Yatırım niteliği kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması olan başvurularda 3.500.000 TL

• Yatırım niteliği kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 3.000.000 TL

• Hibeye esas proje tutarı alt limiti 250.000 TL

• Hibe Oranı: % 50

9.5.2024

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa'nın İnegöl ilçesinde yangından etkilenen fabrikalar için Acil Destek Kredi paketini devreye aldıklarını duyurdu.

Detaylı bilgi için Tıklayınız

9.5.2024

Bakan Kacır: “450 milyon dolarlık finansmanı sanayicinin hizmetine sunacağız. Deprem bölgesine finansmanı KOSGEB yürütecek”

detaylı bilgi için Tıklayınız

9.5.2024

Bakan Kacır’ın Kahramanmaraş’ta müjdesini verdiği, deprem bölgesi için hazırlanan “Afet Dönemi Proje Yapım ve Maliyeti Desteği” ile KOBİ’lere 1 milyon liraya kadar destek sağlanacak.

detaylı bilgi için Tıklayınız

9.5.2024

Amasya, Kastamonu, Sinop ve Samsun illerinde yaşanan yoğun yağış, sel ve heyelan felaketlerinden etkilenen KOBİ’ler için “2023 Yılı Sel ve Heyelan Acil Destek Kredisi Programı” devreye alındı.

detaylı bilgi için Tıklayınız


9.5.2024

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Varank Hatay’da açıkladı: 1 buçuk milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği veriyoruz.

detaylı bilgi için Tıklayınız

9.5.2024

Bakan Varank, sosyal medyadan duyurdu: Yaraları sarmaya devam ediyoruz. İş yeri hasar gören ve işlerine devam eden KOBİ’lere 75 bin liralık destek.

detaylı bilgi için Tıklayınız

 

9.5.2024

KOBİ olmak için gerekli kriterlerden biri olan net satış hasılatı veya mali bilanço limiti, 250 milyon TL’den 500 milyon TL’ye çıkartıldı. Düzenlemeye ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

detaylı bilgi için Tıklayınız


9.5.2024

KOSGEB ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında “Dijital Dönüşüm ve Afet Müdahale Girişimleri Kapsamında KOBİ’lerin Desteklenmesine Yönelik İş Birliği Mutabakatı” imzalandı

Detaylı bilgi için Tıklayınız

30.4.2024

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOBİ’lerin dijital dönüşüm yolculuğunda önlerindeki finansman engelini kaldırdıklarını belirterek, “KOBİ’lerin rekabetçiliklerini ve verimliliklerini arttırmaya yönelik dijital dönüşümlerini sağlamak için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile işbirliği yaptık. 300 milyon avroluk bir finansmanı; Dijital Dönüşüm ve Olgunluk Değerlendirme Analizi gerçekleştirerek; dijital dönüşüm ihtiyaçlarını tespit eden ve yol haritasını oluşturan KOBİ’lerimizin hizmetine sunuyoruz. Dijital dönüşüm projelerini uygulayacak KOBİ’lerimize, 20 milyon lira üst limitli olmak üzere 36 ay vadeli uygun maliyetli finansmana erişim imkanı sağlıyoruz” dedi.

DDX MODELİ
Doğru altyapı, nitelikli insan kaynağı, ihtiyaç ve hedeflerle uyumlu dijital dönüşüm projeleri ve finansman planlamasının başarılı bir dijital dönüşümün anahtarı olduğunu kaydeden Kacır şöyle devam etti:
“TÜBİTAK TÜSSİDE, İstanbul Kalkınma Ajansımız ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliğinde; KOBİ’lerimizin dijital dönüşüm ihtiyaçlarını tespit eden, dönüşümün yarattığı faydayı ölçümleyen, bunları gerçekleştirirken de belirli ürün ve teknolojilere yönlendirme yapmayan, Dijital Dönüşüm Olgunluk Değerlendirme Modelimiz DDX’i geliştirdik. Modelin tüm ülke genelinde uygulanmasını sağlayacak insan kaynağını yetiştirdik.”

 

20 MİLYONLUK YENİ FİNANSMAN
KOBİ’lerin dijital dönüşüm yolculuğunda önlerindeki finansman engelini kaldırdıklarını söyleyen Kacır, “Bugüne kadar KOSGEB eliyle KOBİ’lerimizin dijital dönüşümü için 10 milyar lira destek sağladık. Uluslararası finans kuruluşlarıyla da işbirliğimizi artırarak yeni finansman mekanizmalarını KOBİ’lerimizin hizmetine sunuyoruz. Bu vesileyle bugün itibariyle yeni KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programı’nın duyurusunu yapmaktan memnuniyet duyuyorum. Program kapsamında imalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin rekabetçiliklerini ve verimliliklerini arttırmaya yönelik dijital dönüşümlerini sağlamak için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile işbirliği yaptık. 300 milyon avroluk bir finansmanı; Dijital Dönüşüm ve Olgunluk Değerlendirme Analizi gerçekleştirerek; dijital dönüşüm ihtiyaçlarını tespit eden ve yol haritasını oluşturan KOBİ’lerimizin hizmetine sunuyoruz. Dijital dönüşüm projelerini uygulayacak KOBİ’lerimize, 20 milyon lira üst limitli olmak üzere 36 ay vadeli uygun maliyetli finansmana erişim imkanı sağlıyoruz” dedi.

21.3.2024

PARD III PROGRAMI 2024 YILI ÇAĞRI TAKVİMİ YAYIMLANDI

TARIM VE ORMAN BAKANI YUMAKLI: “81 İLİMİZE YAYGINLAŞTIRDIĞIMIZ IPARD III PROGRAMI KAPSAMINDA 7 YIL İÇERİSİNDE 785 MİLYON AVRO HİBE DESTEĞİ KULLANDIRILACAK”

“IPARD III PROGRAMINA YENİ DAHİL ETTİĞİMİZ SEKTÖRLERLE KIRSALI KALKINDIRMAYA DEVAM EDİYORUZ”

8.8.2023

Bakan Kacır, Dünya Bankası ile hayata geçirdikleri "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi" ile 450 milyon dolarlık finansmanı sanayiciler, KOBİ'ler ve teknoloji girişimlerine sunacaklarını açıkladı.

detaylı bilgi için Tıklayınız

11.5.2023

KOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM(TEKNOYATIRIM) DESTEK PROGRAMI

16.4.2013

2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ile üniversitede öğrenim görmekte olan ön lisans/lisans öğrencilerinin üniversitelerden bir akademik danışman eşliğinde araştırma yapmaya teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. İlgili öğrenciler hazırladıkları araştırma projeleri ile 10 Ekim 2022 – 10 Kasım 2022 tarihleri arasında TÜBİTAK Yönetim Bilgi Sistemi (TYBS) (tybs.tubitak.gov.trüzerinden programa başvuru yapabileceklerdir.

 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2209-a-universite-ogrencileri-arastirma-projeleri-destekleme-programi-2022-yili-2-donem-cagrisi-10

16.4.2013

2209-B - Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı ile üniversitelerde öğrenim görmekte olan ön lisans/lisans öğrencilerinin, sanayiye yönelik projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında öğrencilere üniversitelerden bir akademik danışmanla birlikte Ar-Ge/tasarım merkezi, teknoparklar veya 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren sanayi kuruluşları bünyesindeki yerleşik sermaye şirketlerinde görevli bir sanayi danışmanı rehberlik yapabilecektir. İlgili öğrenciler, sanayiye yönelik araştırma projeleri ile 10 Ekim 2022 – 10 Kasım 2022 tarihleri arasında TÜBİTAK Yönetim Bilgi Sistemi (TYBS) (tybs.tubitak.gov.trüzerinden programa başvuru yapabileceklerdir.

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2209-b-universite-ogrencileri-sanayiye-yonelik-arastirma-projeleri-destegi-programi-2022-yili-2

Açık Olan Destekler

Referanslarımız

"FİRMANIZ İÇİN BEYAZ BİR SAYFA AÇIN"
×
×
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.